Fra 2015 til 2019 med Snåsa Arbeiderparti ved roret ble det endelig, etter over 20 år, vedtatt å bygge flerbrukshall på Snåsa. Det var mange som mente vi ikke hadde råd til det, men Snåsa Arbeiderparti mente vi ikke hadde råd til å la det være. Det er viktig å satse på barn og unge i bygda og vi kunne ikke la det gå nok en generasjon før flerbrukshallen ble bygd. Det er viktig for bygda å gi de unge en god oppvekst med gode minner om et fellesskap som de ønsker seg tilbake til.

Arbeiderpartiet gjorde også et annet viktig valg og det var at før vi satte i gang byggingen av flerbrukshall skulle byggingen av ny sjukeheims-fløy være i gang. Sjukeheimen er bygd med bergvarme som energikilde noe som har fungert utmerket. I tillegg fikk vi på plass det etterlengtede nødaggregatet som sikrer strøm og oppvarming på sjukeheimen om det skulle oppstå lengre perioder uten strømforsyning.

De siste fiberutbyggingene kom på plass på tampen av forrige periode, bare ut mot Strindmoen og siste del på Nordsida gjenstod, men de var under planlegging. Det har vært tverrpolitisk enighet om at alle husstander skal få bredband i kommunen og at kommunen skulle bidra med tilskudd. På dette område har alle partier samarbeidet godt. Så stengte Telenor ned sentralen for fasttelefon i Imsdalen uten å ha mobildekningen klar, men vi klarte å fikse den også.

I forrige periode vedtok kommunestyret å bygge ut bergvarme på Snåsa skole og flerbrukshall. Begrunnet med at dette er en framtidsrettet, klimavennlig og effektiv måte å varme opp bygninger på. Men Senterpartiet satt ikke lenge med ordføreren før de fikk lagt dette vedtaket dødt, mot Arbeiderpartiets stemmer. Det ble vedtatt ny utredning som sammen med påfølgende forsinkelser medførte en total ekstrakostnad på minst 1,5 millioner.

Flisfyring på Bostad ble da vedtatt i strid mot faglige anbefalinger. Vi fikk høre argument som at flisfyring ikke ville kreve utskifting av rør på den gamle skola og flisfyring ble derfor framstilt som et rimeligere alternativ. Men med rør fra tidlig på 70-tallet var det opplagt bare et tidsspørsmål før rørsystemet likevel måtte skiftes. Oppdraget om levering av varme på vegg gikk til tilbyder med laveste pris, og til et selskap som ikke var i drift. Arbeiderpartiet la fram et alternativt forslag om bergvarme på nytt uten å få flertall. Dette valget har påført det kommunale driftsbudsjettet for oss ukjente kostnader, da prisen ble økt allerede etter et 1/2 års drift, selv om kontrakten fastslår kun konsumprisregulering de første 5 år. Årsaken til ny avtale er at underleverandøren av flis krevde høyere pris. Nå er det også konkludert med at rørgatene likevel må utbedres. Å investere i bergvarme ville kostet mer, men vært langt billigere å drifte.

Kommunen har investert mye de siste åra, og mye av dette under tiden da Snåsa Arbeiderparti hadde ordføreren. Etter mange år med store investeringer, som de fleste mener var helt nødvendig å få på plass i en moderne kommune, må man ta noen magrere år. Slik er det for oss alle. Kommunestyret har vært omforent om at etter de store låneopptakene skulle man ligge lavt på investeringer i en periode. Dette er særlig viktig nå, med tanke på galopperende renter og inflasjon.

Men slik skulle det ikke gå. Snåsa kommune kjøpte nylig Gilstadbygget for 15 millioner. Arbeiderpartiet ble alene om å stemme mot kjøpet som var uten forutgående budrunde. Og ikke nok med det, bygget er beregnet påkostet ytterligere 5 millioner for å klargjøres til formålet, blant annet utleie av kontorlokaler. Totalkostnaden for dette kjøpet blir minst 20 millioner kroner. Midlene for kjøpet tas fra disposisjonsfondet, kommunens sparekasse, som nå er halvert. Årsaken til at disposisjonsfondet brukes på denne investeringen er at kommunen ikke kan låne penger for å kjøpe aksjer. Gilstadbygget er et aksjeselskap.

Disposisjonsfondet er penger som settes av til på komne tilfeller, en buffer som vi sårt trenger for å betale ned den høge gjelda kommunen har pådratt seg gjennom de siste års investeringer. Nå når rentene går opp og alt blir dyrere å drifte og betale, har flertallet i kommunestyret investert i et bygg vi strengt tatt ikke trenger til kommunal drift. Kjøpet er gjennomført uten forutgående budrunde, så verdien i markedet er ukjent. Snåsa kommune er med dette kjøpet i en mer økonomisk usikker situasjon enn det som hadde vært nødvendig.

Vi kan også sette denne investeringen opp mot behovet for å bygge nytt kjøkken på sykeheimen, et kirketak som må utbedres, oppgradering av kommunale veger samt mange andre større og mindre vedlikeholdsbehov på kommunale bygg. Det kunne vært greit å bruke litt mer tid på å vurdere om dette virkelig er det beste vi kunne brukt sparepengene våre på. Vi får bare håpe at dette kjøpet ikke medfører at vi må sette alt for mye på vent, det kan fort bli enda dyrere. Det blir uansett langt vanskeligere å finne finansiering enn det var før Gilstad ble kjøpt.

Snåsa Kommune har over flere perioder lagt stramme budsjett, og har satt inn sparetiltak som har gått utover tjenestetilbudet til innbyggerne. Det er mange gode tilbud som er kuttet for å unngå for store underskudd og for å klare å spare opp en god nok buffer. At denne bufferen har økt og at underskudd har blitt endret til overskudd har ofte kommet som en hyggelig overraskelse ved regnskapsgjennomgangen. Kommunen har ved gjentatte anledninger de siste årene ligget an til å havne på den røde siden av streken, men har unngått underskudd på drift ved hjelp av flaks eller uventede overføringer som midlertidige økninger i skatteinntekter og koronamidler.

Etter vår forståelse vil alle partier på Snåsa arbeide for at Snåsa kommune skal bestå som egen kommune. Skal en kommune stå alene, må økonomien skjøttes godt og ikke ved hjelp av tilfeldigheter.

God økonomistyring og grundige vurderinger før investeringer er en forutsetning for en sunn økonomi.

Stem Arbeiderpartiet, vi arbeider for at Snåsa skal bestå som egen kommune!