Kommunevalget 2023 står for døra. For meg måtte jeg tenke etter: Hvem kan jeg stemme på, eller omvendt, hvem kan jeg ikke stemme på. Den siste 4-årsperioden har det skjedd ting som gjør dette enkelt for meg.

1 Viltnemda og forvaltninga der.
2 Ambulanse på Snåsa.
3 Snåsa som egen kommune.
4 Demokratiske spilleregler.

I viltnemnda sitter det to politiske kandidater som selv har tenkt å spille en sentral rolle i politikken i Snåsa. Den ene som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, og den andre som nr. 2 på Senterpartilista. Ingen av de to har gjort noen god forvaltningsjobb i viltnemnda.

I Coronatid ble avskytingsmodell for elg omgjort under særdeles kritikkverdige demokratiske omstendigheter. Møter ble ikke gjennomført på tilstrekkelig godt grunnlag. Facebookgrupper og Internettmøter ble en udemokratisk måte å gjennomføre elgforvaltningsmåten på. Dette medførte nok at de som var enige i forslaget fra viltnemnda hadde en stor fordel i å påvirke at forslaget ble vedtatt.

Svært mange som ikke er i den kategorien at de er så mye på nett og i facebookgrupper, ble da ufrivillig utenfor, og på en måte utestengt. Her var det svært mange motstandere av kalvskytingsmodellen som ble vedtatt. Elgforvaltning kan man ha ulikt syn på. Men at man som viktige politikere ikke tar tilstrekkelig hensyn til demokratiske spilleregler, er noe ganske annet. Hvis situasjonen ble brukt til å oppnå å få vedtatt noe de selv ønsket, og at tidspunkt og metode talte til deres fordel i avgjørelsen, da er det ikke mulig for meg å stemme på disse politiske kandidatene som sitter i viltnemnda.

I Snåsa er det mye snakk om sau og bjørn. Og bjørn som gjør mye ugagn vil vi ikke ha. Men for å nevne det, taper elgjegere og grunneiere i Snåsa nå elgkjøtt på grunn av 50 % kalvskyting, tilsvarende slaktevekten av omtrent 600 lam. Her har vi med politikere som står i spissen for å gjennomføre en slik elgforvaltning å gjøre, og i tillegg prøver å forhindre at de som klager og ber om å bli tatt hensyn til, ikke skal nå fram. Dette vitner mer og mer om maktarroganse.

Det finnes heller ingen faglig dokumentasjon på at det skulle være feil å imøtekomme disse ønskene. Hensyntagen og samarbeid burde være spesielt viktig i en liten kommune som Snåsa.

Så til ambulanse. Da er det all grunn til å spørre: Hvor var ordførerkandidaten for Arbeiderpartiet i den saken? Hvorfor var ikke denne personen i front for å forsvare ambulansen i Snåsa? Og hva var grunnen til det?

Sammen med et ønske om å fjerne Snåsa kommune fra kartet, vil kanskje svaret bli ubehagelig for ordførerkandidaten fra arbeiderpartiet. Ikke engang resultat fra folkeavstemning ville vedkommende, sikkert, ta hensyn til. Hadde det vært opp til ordførerkandidaten i arbeiderpartiet (men kanskje et flertall i det partiet også?) så ville det ikke vært valg i Snåsa kommune lenger. En ting er sikkert: Å stemme på ordførerkandidaten i arbeiderpartiet er uaktuelt. Og heller ikke partiet.

Når det gjelder de andre partiene kunne det sikkert vært mulig å stemme på dem. Og da må det vel til slutt sies at nåværende ordfører har min respekt for å arbeide for samhold, samarbeid og være fokusert på demokratiske retningslinjer og spilleregler. Derfor er det også fullt mulig å stemme på Senterpartiet. Alle må også huske på at ordførere er hele befolkningens høyeste tillitsvalgte i sin kommune.

Les også

Kommentarer til Kjell Bjørnar Aasum sitt innlegg i anledning forestående kommunevalg