Vi ønsker å rose Ivar Strand og Morten Wahlstrøm for deres innlegg i Snåsningen omkring næringsliv og arbeidsplasser. Vi trenger flest mulig politikere med offensiv holdning til dette arbeidet!

Forslagene samsvarer også godt med våre siste partiprogram, og de fleste av punktene som nevnes er allerede igangsatt denne perioden. Nye nærings- og boligareal og nevnte gang- og sykkelvei reguleres inn i ny arealplan. På infrastruktur er det gjennomført de to siste planlagte fiberutbygginger, styrket mobildekning og økt potten til vegvedlikehold. Det har også vært høyt trykk på utfordringer langs FV 763 og på E6. Så må vi fortsette dette arbeidet, med hovedfokus på tunell gjennom Langnesberga og etterslepet på kommunale veger.

Når det gjelder kompetanse på tvers av kommunegrenser deltar vi i det nystartede prosjektet «Heia Innherred», en stor satsing for å tiltrekke mer arbeidskraft til hele regionen. Fokus på landbruk har vi hatt både i denne og tidligere perioder, men her bør vi satse enda tyngre fremover. Styrket selvstyre i utmarksforvaltning og bruk av Snåsafjella har også stått sentralt, ikke minst når det gjelder motorferdsel i utmark. Her ønsker vi forsøk med frikommune, dvs teste ut smartere løsninger.

I løpet av perioden har vi fått redusert arbeidsgiveravgift i Snåsa, en direkte styrking av lokalt næringsliv og arbeidsplasser. Kommunen har også hatt en rolle i restart av Snåsa Næringsforum for å styrke dialog og samhandling mellom næringsliv og kommune.

Stedsutvikling i sentrum/ Viosen er igangsatt og vi skal arbeide for gode tiltak i grendesentra Agle og Breide. Destinasjonsutvikling og merkevarebygging på aksen Bøla- Vegset er nedfelt i samfunnsplanen.

Nå sparker vi endelig i gang prosjektet «I Lag Snåsa», en distriktssatsing for å gjøre oss mer attraktive for folk og næringsliv. Det settes i gang når utlyst prosjektlederstilling er på plass i høst. Prosjektet er konkret handling opp mot Snåsas hovedmål om å snu utviklingen i folketall, alderssammensetning og arbeidsplasser. Det er nøkkelen for styrket økonomi og at vi kan styre Snåsa selv inn i framtida. Det er også nøkkelen for å styrke næringslivet og for å kunne opprettholde gode tjenester og tilbud for våre innbyggere.

Forslagene fra AP-kandidatene og igangsatt utviklingsarbeid krever økonomisk handlingsrom. Her har vi fått vedtatt to viktige saker denne perioden:

Har fristilt 4 mill av disposisjonsfond til utvikling kommende periode.

Omgjort større deler av NTE-utbyttet til frie utviklingsmidler, hvor fondet nå er ca 2,5 mill.

Dessverre fikk vi ikke sittende AP-gruppe med på disse forslagene, men innlegget til Ivar og Morten signaliserer en mer offensiv kurs. Skal vi få gjennomført viktige oppgaver må vi også ta de grep som gjør det mulig!