Turnusedåaktere Elisabeth Stauri (28) båateme.

TURNUSEDÅAKTERE: Elisabeth Stauri lea orre dåaktere Snåasen dåakterekontovresne. Dïhte edtja kontovresne barkedh njoktjen 1.b. raajan. Guvvie: Birger Ringseth

TURNUSEDÅAKTERE: Elisabeth Stauri lea orre dåaktere Snåasen dåakterekontovresne. Dïhte edtja kontovresne barkedh njoktjen 1.b. raajan. Guvvie: Birger Ringseth Foto:

Daelie Snåasen dåakterekontovre sov barkoedåehkiem lissiehtamme orre turnusedåaktarinie.

DEL

Elisabeth Stauri Gudbrandsdaleste edtja njoktjen raajan turnusedåaktarinie barkedh Snåasesne.

Stauri lij gaervies sov medisijneööhpehtimmine NTNU:sne gïjren 2019 jïh daelie turnusistie båata Skïemtjegåeteste Nåavmesjenjaelmesne. Dïhte joe daelie tuhtjie Snåase akte murreds sijjie.

– Daesnie murreds. Manne leam vaane onne sijjesne årrodh, dïhte hijven munnjien sjeahta. Sør-Fron (gusnie byjjeni red.mïer.) tjïeltegåetiem, bensijnestasjovnem, Coop- bovrem jïh bassengem åtna. Gaajhke joekoen seammaplieres goh daesnie, raaktan. Gaajhkesh dovnesh mejtie bovresne Snåasesne råakem mojjehtieh jïh leah tråjjes, dïhte 28 jaepien båeries nyjsenæjja mejjesne jeahta.

– Jearsoe domtoe

Mearan lij Nåavmesjenjaelmesne Namdal symfoniorkesterisnie tjoejehti, jïh dïhte aaj rijreme mænngan lij onne. Dïhte eatnemem eahtsa jïh joe vuartasjamme gusnie maahta mïnnedh Snåasesne.

– Raaktan leam Aantesvaeresne orreme. Desnie lij dan joekoen tjaebpie.

Daelie edtja sïejhmedåaktarinie barkedh jïh dååjrehtimmiem aalkoehealsoedïenesjistie åadtjodh, naakede mij aaj maahta sjyöhtehke barkoeotnjeginie årrodh dïsse guhkiebasse.

Stauri veanhta satne sæjhta jïjnjem lïeredh gosse Snåasesne barka.

– Joekoen hijven kontovresne gusnie oksh leah ræhpas jïh manne maahtam viehkien bïjre gihtjedh. Joekoen jearsoe domtoe.

Daelie tjïelten åejviedåaktere Ulf Seljelid dååjroe aktene dåakterekontovresne årrodh gusnie veljie dåakterh.

– Turnusedåaktereöörnegem libie åtneme jaabnan gaskoeh 80-låhkoen raejeste. Daelie naa gellie dåakterh, golme staeriesdåakterigujmie. Ånnetji ovvaane gosse dan jeenjesh. Turnusedåakteren barkoefaamoe iktesth vihkeles orreme mijjese. Manne vïenhtem daate aaj daerpies åvtese, men dagke ij seamma vihkeles goh aarebi. Akte hijven tsiehkie fer jeenjesh årrodh – nov amma paehpierisnie – goh daelie, Seljelid jeahta.

– Datne åadtjoeh pryövedh vielie oktegh årrodh daesnie goh skïemtjegåetesne.

Goh turnusedåaktere dellie lea dïhte dåaktere mij vaenemes dååjrehtimmiem åtna aktene vaeptietjïertesne skïemtjegåetesne, guktie Stauri lij Nåavmesjenjaelmesne. – Manne provhkim jïjnjem årrodh akutt-dåastoehtimmesne, jïh doh jeanatjommesh mah dohkoe böötin lin staeriesdåakteren luvnie orreme åvtelen böötin. Mearan daesnie doh jeanatjommes skïemtjijh edtjieh gåetide vihth, dïhte joekehtsen bïjre jeahta skïemtjegåeteste dåakterekontovrese.

Skraejrieh

Seljelid aaj veanhta Snåase-kontovren dåakterh faageles nåhtoem turnusedåaktarijstie utnieh.

– Jaa, hævvi. Mijjieh gujht jïjnjem darjobe mij ij leah akteraeresne dejnie maam aarebi dorjeme, jïh tjoerebe ussjedadtedh mijjieh aaj. Mijjieh skraejriem daarpesjibie, jïh gosse orre turnusedåakterh åadtjobe fïerhten bieliejaepien dellie dïhte joekoen hijven. Dah mejnie akt orre byjresasse båetieh iktegisth.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken