Tema

onsdag 23.10 2019

Joikekurs og workshop med Mikkel Gaup

Sprek start på språkuka

onsdag 06.02 2019

Saemien Sijte åpner fotoutstilling på samefolkets dag.

Ny utstilling på Saemien Sijte

Snåsa: De ansatte ved museet Saemien Sijte har siden mandag formiddag jobbet på spreng med å få på plass fotoutstillingen «Renskötsel i svart och vitt. Nils Thomassons fotografier berättar».

fredag 16.11 2018

– Det startet på Snåsa

Ei dokumentarutstilling fra sørsamisk reindrift er nå på plass ved Saemien Sijte.

fredag 05.10 2018

Startbevilgning i statsbudsjettet - nybygg på Horjemstangen i 2021

– En gledens dag for Saemien Sijte

mandag 01.10 2018

Nå er han tildelt sørsamisk kulturpris

Den tidligere lederen og konservatoren ved Saemien Sijte ble hedret med kulturpris på Røros.

torsdag 20.09 2018

Støtter sørsamisk barne-tv-serie med 300.000 kroner

Skal følge jenta «Sööfe»

Sametingsrådet gir 300.000 kroner i støtte til produksjonen av «Sööfe», en sørsamisk tv-serie som retter seg mot eldre samiske barn.

onsdag 19.09 2018

Vuasahtallemem dorje Ella Holm Bullen gåetesne

Laila jïh Næjla Holm-Bull vuasahtallemem darjoeh mænngan gulliem ohtsedamme Ella Holm Bullen minngesne.

Åarjel-Saemiej skuvle feirer 50 år.

Nå er feiringen i gang

Nå er 50-årsfeiringen av Åarjel-Saemiej skuvle i gang.

tirsdag 28.08 2018

Saemien Sijte jïh Gaaltije Staaresne sijhtieh raastehts appem evtiedidh.

– Visit Saepmie

Saemien Sijte jïh Gaaltije Staaresne sijhtieh ektesne aktem appem evtiedidh juktie daajroem beagkoehtidh mij åarjelsaemien histovrijen, kultuvren jïh jielemen bïjre gååvnese.

lørdag 19.05 2018

Gïeregasse vaarrin Ogndalsstafedtesne

Snåase göökte nïejtetjïerth utni daan hïeljen Ogndalsstafedtesne.

onsdag 09.05 2018

Snåasehke daan jaepien TV-ståantesne

Linn Marita Larssonen åesiestimmietuvre Tangerudbakken-raajrosne daan jaepien TV-ståantine veeljesovvi daan hïeljen.

Etterlyser historier om skolen

Åarjel-saemiej Skuvle fyller 50 år. Nå planlegges det en storstilt feiring til høsten, og håp om kongelig besøk.

onsdag 04.04 2018

Gåetie vaeriegaertienisnie edtja gorresovvedh båetijen aajkan

Sæjhta histovrijes gåetiem beerkedh

GJEFSJØEN: HV-12:n aarebi åvtehke Ebbe Deraas lea njueniehkisnie akten prosjektese gusnie sæjhta sertedh jïh dåvvodh dam båeries åejviegåetiem Jilliegaertienisnie (Vestergården) Gjefsjøen vaeriegaertienisnie.

onsdag 21.02 2018

Jillievoenen vijremetjïerte aktem vihth råatem vöötji

Akte vihth råate lea vuatjasovveme Jillievoenen vijremetjïerteste

tirsdag 13.02 2018

Raeriestimmie byjjenimmebiejjien bïjre

Bratland suehpeden 17. biejjien åvtehke

Hijven barkoetsiehkieh væjroegorredimmine Jørstad-jeanoen mietie.

– Lea jeenjemesem gorredamme

Gorredimmiebarkoe væjroen vööste Jørstad-jeanoen lïhke Undsetesne lea hijvenlaakan jåhteme.

torsdag 08.02 2018

DEBATT:

Kjernevirksomhet i Snåsa

leserinnlegg

SØRSAMISK:

– Fer tjarke jalladahkesne saavri

Fer tjarke saavreme jalladahkesne. Daate tjïelkeste man åvteste Jon Åge Tyldum idtji OL:sne Lillehammerisnie lyhkesh.

Samefolkets dag markert med flaggheising, sang, taler og bokslipp

– Har fortsatt mye å feire

Ikke før er det store jubileumsåret omme, så fortsetter det med flere store samiske feiringer.

Japansk TV-team i Snåsa.

Snåsa er ei lita, men søt og fin bygd

Millioner av TV-seere får se det japanske filmfolk har jobbet med i tre dager på Snåsa.

LEDER:

Snåsa ut i verden

torsdag 26.10 2017

Stasjon mangler skilt

Snåsa: Manglende skilting på togstasjonen gjør Bane NOR til lovbrytere.

Voestes laadestasjovne Snåasesme

Snåase sov voestes laadestasjovnem åådtjeme. Dïhte gaervies tjåådtje Snåsakroesne.

Riejries orre basaarine Bergkollesne

Snåasen Saniteetesiebrien barkoetjïerte Øverbygdesne lea preemijh basaarese dorjeme göökte jaepieh.

Beetnegh tjöönghkieh ööhpehtæmman maanijste dåarosne

Ulmie lea 110 000 kråvnah

Aejlegen beetnehtjöönghkijh Snåasen saniteetesiebreste jïh voene- gujnesiebreste dov oksesne beenghkieh