«Jeg har vært bonde i 30 år, men gleder meg fortsatt hvert eneste år til våronna», sitat Snåsabonde. Hvem andre enn bønder er det som gleder seg til en arbeidsøkt som nærmest går i ett 24/7?

Nå foregår forhandlinger mellom Bondelaget og regjeringa om årets jordbruksoppgjør. Avstanden mellom krav og tilbud er stor, og oppleves av mange for stor. Jeg har fått klar tale fra Snåsa Bondelag; «kravet fra Norges Bondelag til årets jordbruksoppgjør må innfris!» Jeg blir også utfordret på om det partiet jeg representerer gjør nok, «hvorfor skal vi stemme Senterpartiet når de ikke har klart å få opp et bedre tilbud?»

Innspillene som kom fra bondelaget ble sendt over til landbruksministerens kontor forrige uke, med svar påfølgende dag; «Takk for tilbakemelding, den er lest og forstått». Direktelinjen vi har til en rekke sentrale politikere har stor verdi, og av og til gir det resultat.

Som ordfører prøver jeg å være mest mulig politisk nøytral, og min oppgave er å støtte opp om alt og alle i Snåsa. Dette innlegget handler imidlertid om landbruk og er ment som svar og info til Snåsa Bondelag og Snåsabønder. Jeg skal ikke påstå at jeg eller partiet jeg representerer har gjort nok eller ikke kunne gjort ting annerledes, hverken for landbruket eller på andre områder. Jeg kan imidlertid si litt om min erfaring gjennom snart 4 år, og hva vi faktisk har gjort, både lokalt, regionalt og sentralt ang landbruk.

I denne perioden har Snåsa SP deltatt i partimøter på alle plan, fra lokallag til landsmøter. Stort sett i alle møter er ett av hovedtemaene hvordan vi kan sikre en robust landbruksnæring og matproduksjon i hele Norge. Min tillit ligger i at fagkompetansen og de som styrer dette landet deltar på disse møtene, og fagkompetansen er bønder som vet hva dette handler om. Det er i hovedsak på disse arenaene grunnlaget for partiets landbrukspolitikk blir lagt til i partiprogrammet.

Lokalt har vi jevnlig tatt opp utfordringer og muligheter, både i nevnte politiske møter og direkte med landbruksminister og stortingspolitikere. Ellers er/har jeg i perioden vært leder i styringsgruppa for både Innherred skognettverk og prosjektet ØVLI (Økt Verdiskaping I Landbruket i Inntrøndelag). Har også jobbet mye opp mot norske myndigheter om rovdyrutfordringer, og med lokalmat gjennom ERG (Europeisk matregion) og Trøndersk Matfestival. Det viktigste er imidlertid dialogen med bønder i bygda, det er her jeg får oppdatert status og hvor skoen trykker.

På fylkesnivå var SP blant de eneste fylkeslagene i Norge som sendte inn et tydelig signal på en rekke viktige og nødvendige løft for næringa som innspill til jordbruksforhandlingene. Det var betydelig mobilisering for å få innspill fra lokallagene, og fra Snåsa fikk vi med de innspill som kom inn fra næringa lokalt. Innspillene var; tyngre satsing på små og mellomstore bruk, tetting av inntektsgap, skjevheter i soneinndeling for arealtilskudd, bedring av tollvern, styrking av setring og utmarksbeite, økt investeringskraft og bedre velferdsordninger. Vi har også vært tydelig på at opptrappingsplan må tidfestes.

Sentralt har SP skapt store forventninger, ikke minst for bærekraftig norsk matproduksjon. Så har både pandemi og Russlands invasjon i Ukraina gjort det noe utfordrende å innfri løfter i det tempoet som var ønsket. På grunn av økt rentenivå og økte priser på det meste, er det mange som har det trangt nå, og kanskje spesielt de med høyere gjeld enn det inntekten kan forsvare med økte renter. Det gjelder ikke bare i landbruket, men også en rekke andre næringer og private husholdninger. Regjeringen har hold igjen pengebruken for å unngå at rentenivå og inflasjon kommer helt ut av kontroll, noe som ville forverret situasjonen ytterligere.

Men uansett, regjeringens hovedsatsingsområde er totalberedskap, og i det ligger også norsk matberedskap og økt sjølforsyningsgrad. Så hvorfor ikke et umiddelbart løft til landbruket i likhet med forsvarsbudsjettet?

En partifelle på Stortinget uttalte følgende; «Kanskje kunne vi presset gjennom og fått et marginalt flertall for å tette inntektsgapet for landbruket i ett jafs, men det ville vært lite klokt. Det er svært viktig at den opptrappingen vi gjør for Norsk landbruk nå må stå seg over tid, uansett hvem som styrer dette landet». Det betyr at opptrapping må ha så bredt politisk flertall som mulig på Stortinget for at det skal bli varig.

Jeg har ikke tilstrekkelig innsikt til å vurdere om regjeringen kunne, eller burde gjort ting annerledes, men min erfaring er at partiet jeg representerer gjør det de kan for å sikre landbruket og norsk matproduksjon. Diverse alternativ fortoner seg for meg som risikosport i disse tider, men det blir jo opp til hver enkelt å vurdere.

Det er avgjørende at vi klarer å opprettholde det landbruket vi nå har og klarer å styrke økonomi og skape fremtidstro. I Snåsa er landbruket en bærebjelke som ikke bare produserer mat, det skaper verdier og arbeidsplasser langt ut over de enkelte bruk. Vi kan ikke løse økonomiske utfordringer for næringa med Snåsas kommuneøkonomi, men jeg tror vi kan gjøre mer på andre områder. Er gjerne med på å kartlegge gode tiltak sammen med næringa.

Hold ut Snåsabønder, jeg er trygg på at det kommer bedre tider.

God vår og våronn!