– Ij jienebeåtnoehaalle sjïdth

Soejkesje- jïh bigkememoenehtse sïjhti «Vaajteles soejkesjinie» guhkiebasse barkedh men akte akteraeresne åejvieladtjeraerie Unnemessoejkesjem neejpesji.

BÏEVNESH: Tjïelten åejvieladtjeraerie aktem tjaaleldh bïevneseaamhtesem åadtjoeji jïh lissine njaalmeldh bïevnesh ektievoeten åvtehkistie jïh åvtehkistie soejkesje- jïh bigkememoenehtsisnie. Buertiebealesne gårroehbieleste: Tjïelten mubpie åejvie Ola Kristian Johansen (SG) Vanja Johannessen (Bk), ektievoeten åvtehke Are Tomter, moenehtsen åvtehke Rolf Bratland, raerieålma Truls Eggen, Ingeborg Berg (Gk), Vigdis Bakken (Gk) jïh tjïelten åejvie Tove Våg (Bk). Guvvie: Jostein Aardal  Foto: Jostein Aardal

Netto åasa/löönemedaerpiesvoete «Vaajteles soejkesjen» åvteste lij 29, 3 millijovnh kråvnah jïh 24,9 millijovnh kråvnah «Unnemes soejkesjen» åvteste.

Sørsamisk

– Åejvieladtjeraerie birrie soejkesje- jïh bigkememoenehtse aktem veelebe åasaryöknedimmiem dorje dehtie unnemessoejkesjistie massijve moeresne jïh gïehtelimmien konsekvensi bïjre, aktene åenehks nænnoestimmesne tjåådtje.