Soejkesjamme signeradimmie sjïehtedimmeste

Gålkoen raejeste vuejijh E6-geajnosne tjuerieh ryöjreldihkie årrodh fylhkengeajnoem 17 jallh fylhkengeajnoen 763 Snåasenjaevrie-bealam vuejedh.