Snåsa kommune har i likhet med de fleste andre distrikts-kommuner ekstra utfordringer med å skaffe kompetanse og holde på kompetansen i tjenestetilbudet i kommunen.

At vi ikke klarer å fylle alle stillinger med kvalifiserte ansatte gjelder på flere ulike tjenesteområder, men spesielt ser vi det innenfor helse, pleie og omsorg. Der er det også tydelig at mange heller velger å jobbe i nabokommunene enn hos oss og vi må finne ut hvorfor det er blitt slik.

Vi må konkurrere med kommunene rundt oss om søkere når stillinger lyses ut og må by på noe som gjør at folk med den kompetansen vi trenger velger å komme hit. Da må vi spørre oss hva vi kan gjøre for å bli mer attraktive arbeidsgivere?

Det kan være flere tiltak som leder oss til målet og selvsagt har lønnsnivået mye å si. Kommunene på Innherred burde samarbeide om et felles lønnsnivå slik at vi ikke utkonkurrerer hverandre. Men først og fremst er det viktig at Snåsa kommune lyser ut hele faste stillinger. Arbeiderpartiet deltok sammen med tillitsvalgte og administrasjonen i utarbeidelsen av et eget regelverk for heltidskultur i Snåsa kommune. Dette regelverket er vedtatt og gir nå klare føringer om at utlysing av hele faste stillinger i kommunal sektor skal være regelen som følges. Snåsa Arbeiderparti vil følge opp og se til at regelverket etterleves i praksis.

Ansatte i Snåsa kommune skal ha muligheten til en sikker og god inntekt slik at de kan velge å etablere seg med hus og heim i kommunen, for vi trenger sårt flere innbyggere og ikke minst flere barn. Vi må legge til rette for videreutdanning og kompetanseheving når det er behov for det.

Vi er også opptatt av at det skal være jobb til to for å få unge folk til å komme tilbake og etablere seg på Snåsa. Vi må å se helheten og etablere et godt samarbeid med det private næringslivet og kommunene rundt oss for å finne jobber til begge. Vi vil derfor arbeide for bedre pendlertilbud til nord og sør.

I perioder er det høyt sykefravær på enkelte tjenesteområder. Vi vil komme til bunns i hva dette skyldes, og om det er noe kommunen som arbeidsgiver kan gjøre for å skape en bedre arbeidshverdag vil vi legge til rette for at det kan skje. Her kan for eksempel tiltak som bedre grunnbemanning redusere belastningen på arbeidstakere, slik at sykefravær og vikarkostnader kan reduseres. Det kan i realiteten bli en besparelse gjennom at sykefraværet går ned.

Kan det også være bedringer i arbeidsmiljøet og fleksibiliteten for småbarnsfamilier vi bør se på?

Snåsa Arbeiderparti legger vekt på å framsnakke de gode tilbudene vi har på Snåsa, både innenfor helse, skole og barnehager. At kommunen ble kåret som Norges beste barnehage-eier må vi bruke for det det er verdt. Vi har barnehage i alle grendesentrene våre og det er et tverrpolitisk vedtak at vi skal ha det tilbudet.

Vinjebakken barnehage, Snåsa skole for 1.-10. klasse, flerbrukshall, Kulturscenen, Suaja Maanagierte (kommunal samisk barnehage) og Åarjel Saemiej Skuvle (sameskolen) for 1.-7. klasse ligger samlet på Bostad. Med dette har vi et godt og helhetlig tilbud for barn og unge som kan utvikles videre og omfatte flere aktiviteter etter hvert.

I en travel hverdag kan det være flere tiltak som blir oppfattet som lettelser for småbarnsfamiliene. Vi bør være fleksible slik at levering av barn i barnehage om morgenen og henting om ettermiddagen blir raskest og enklest mulig i en travel arbeidshverdag.

Snåsa Arbeiderparti vil legge til rette for at fritidsaktivitetene er mest mulig samlet. Det er bra for oppvekstmiljøet at barn og unge med ulike interesser treffes, det vil gi våre unge et større fellesskap og en sterkere tilhørighet til bygda, noe som igjen kan føre til flere tilbakeflyttere i voksen alder. Samtidig vil en samling av fritidsaktivitetene for barn og unge være en stor fordel for foreldre og besteforeldre som kjører ungene til og fra.

Det er sikkert mye annet en også kan ta tak i for å gjøre hverdagen enklere og lysten til å bo på Snåsa større. Kom gjerne med innspill. Snåsa Arbeiderparti ønsker debatt og sitter ikke selv på alle svarene.