Snåasen skuvlemaanah bussestreejkem slyöhpoeh

Av

Stoerre bieline laanteste bussestreejke daelie, men bussh skuvlide Snåasesne vuejieh guktie pruvhkieh.