Gå til sidens hovedinnhold

Skovtereluhpieh: – Guarkoe tjïelten reaksjovnem, men gegkeste voenges raeriem gaavnedh

Tjaalegisnie Snåasen tjïeltese jïh tjïelten åajvan Arnt Einar Bardal, klijma- jïh byjresedeaprtemeente tjaala dah tjïelten reaksjovnem guarkoeh, Staatehaaltojen bïeljelimmien mænngan jarkelimmiej bïjre skovtereluhpijste.

For abonnenter