Gå til sidens hovedinnhold

Seminaare saemiej, jaahkoen jïh gærhkoen bïjre

Gaskevåhkoen aeredsbiejjien seminaare öörnesåvva Snåasen hotellesne teeman bïjre saemieh, jaahkoe jïh gærhkoe. Seminaare aaj nedtese bïejesåvva jïh ryöktesth straajmesåvva gaskem jeatjah Saemien Sijten nedtesæjrojde.

For abonnenter