Gå til sidens hovedinnhold

–Sagke lustebe goh madte jïh nöörjen

OBS: Dagke tjeakoes jåvlevadtese! Learohkh gaskedaltesisnie Snåasen skuvlesne jåvlevierhkiesijjiem utnin gaskevåhkoen. Naakede daestie maahta sån vadtesinie båetedh jåvlegoesen nualan bïjre jarkan Snåasesne.

For abonnenter