Gå til sidens hovedinnhold

Saemien beapmoe beapmoekaarhtesne: – Njaelkies beapmoe lea hijven healsoe

Prosjekten tjïrrh man nomme voereseprosjekte, saemien healsoedåehkie lea årroejidie gaskem jeatjah Snåasen skïemtjegåetesne faalenassem vadteme åarjelsaemien aerpievuekien beapmoen bïjre ikth våhkoen.

For abonnenter