Gå til sidens hovedinnhold

Riejries eadtjohke giesien åvtelen

Aarebi daan gïjren Snåase IL vierhtieh åadtjoeji giesiedarjomh maanide jïh noeride sjugniedidh. Duarstan iehkeden barkoe eelki dalhketjidie tseegkedh.

For abonnenter