Nytt fjes i Snås­nin­gen

Markedskontakt: Lars Petter Danielsen (43) fra Namsos er ny markedskontakt i Snåsningen.

Markedskontakt: Lars Petter Danielsen (43) fra Namsos er ny markedskontakt i Snåsningen. Foto:

Lars Pet­ter Da­niel­sen (43) star­ter nå som mar­keds­kon­su­lent i Snås­nin­gen.

DEL

Lars Pet­ter Da­niel­sen er født og opp­vokst i Namsos, hvor han i el­le­ve år har job­bet i Namdalsavisa som mar­keds­kon­su­lent. I juli fjor tok han også over som salgs­sjef i NA. Nå er han alt­så også på plass i Snås­nin­gen.

Det er Trønder-Avisa-kon­ser­net som eier blant and­re Namdalsavisa og Snås­nin­gen. Avi­se­ne er nå inne i en om­struk­tu­re­ring av salgsapparatet, og Lars Pet­ter star­ter i Snås­nin­gen. Det­te skjer i sam­men­heng at avi­se­ne nå går fra me­die­kon­ser­net Po­lar­is Media til et sam­ar­beid med Ame­dia.

Fra Trondheim til Namsos

Før han kom til Namdalsavisa job­bet Lars Pet­ter i Trondheim hos Dekk­mann, samt hos dekk og felg­gros­sist Ter­je Vold AS.

– Der var jeg inne-sel­ger og had­de an­svar for å hjelpe kun­der med rik­tig valg av dekk både som­mer og vin­ter.

– Hva fikk deg til flyt­te hjem igjen?

– Jeg flyt­tet både til Trondheim og hjem igjen for­di min kone stu­der­te i Trondheim. Jeg ble med på las­set og job­bet i Trondheim mens hun stu­der­te, så flyttet vi hjem igjen da det kom små­rol­lin­ger, sier Lars Pet­ter som er pap­pa til en gutt på el­le­ve og to jen­ter på ni år.

– Hvor kan snås­nin­ge­ne ha sett deg før?

– Jeg har spilt vol­ley­ball, både for Namsos, Ås­heim i Trondheim og et halv­år for Stein­kjer.

Namsos-man­nen er også vel­dig in­ter­es­sert i jakt og fiske, han har al­le­re­de prøvd seg på årets ry­pe­jakt i Snåsafjella.

– Det fris­tet til gjen­ta­kel­se. Men jeg kan love at jeg ikke tok ut hele dags­kvo­ten, så jeg er in­gen fryk­tet je­ger for be­stan­den, ler han.

Mar­keds­kon­takt for Snås­nin­gen

Nå går Lars Pet­ter inn som Snås­nin­gens mar­keds­kon­takt et­ter Rune Wass­haug. Rune skal nå fort­set­te som an­svar­lig te­le­fon­sel­ger for hele Trønder-Avisa-kon­ser­net og vil fort­satt være til­gjen­ge­lig også for Snås­nin­gen

– Jeg vil til å kom­me og gjø­re meg kjent med ak­tu­el­le kun­der i Snå­sa i tida fram­over, forteller Lars Pet­ter.

Nye mu­lig­he­ter

– I til­legg til or­di­næ­re avis­inn­trykk og tra­di­sjo­nell mar­keds­fø­ring vil vi nå også til­by hjelp med å nå fram via so­si­a­le me­di­er. Le­ser­ne har i dag man­ge fle­re ka­na­ler som fan­ger opp­merk­som­he­ten. Det er der­for vik­tig for til­by­der­ne å vise seg fram i fle­re ka­na­ler, sier Lars Pet­ter.

Han vil også hjelpe kun­de­ne med di­gi­ta­le mu­lig­he­ter

– Verk­tøy­kas­se på mar­keds­sida er vel­dig stor, vi kan også hjelpe til med lan­dings­si­der/kam­pan­je­si­der/hjem­me­si­der, samt at vi kan hjelpe kun­de­ne til å for­tel­le sin his­to­rie med hjelp av film, bil­der og tekst.

– Hvor­dan ser du fram til å jobbe mer på Snå­sa?

– Man er be­stan­dig spent når man går inn i et nytt mar­ked. Spent på om man har god kje­mi med kun­de­ne. Men jeg hå­per og tror det skal gå vel­dig bra. Rune og jeg kom­mer i en pe­ri­ode fram­over til å jobbe i to­spann, for­tel­ler Lars Pet­ter Da­niel­sen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken