Mubpien skuvlejaapan ryöjrede

Jïebne ohtsijetaalh Kråangkese

KRÅANGKE: Jïebne ohtsijetaalh Kråangken jåarhkeskuvlese, jïh doh stoerre vitnijh leah gaarsjelimmiefaage, bigkemefaage, healsoe jïh byjjenimmie.

Skuvle: Kråangken jåarhkeskuvle jïebne ohtsijetaalh åtna. 

Nyheter

– Mijjieh aadtjen tjåanghkosne orreme jïh bïevnesh mubpien jaepien ohtsijetaali bïjre åådtjeme. Bielelen fer jïjnjem jiehtedh dan aareh, maahtam jiehtedh ohtsijetaalh lea jïebne dæjmatjistie jïh dejnie libie joekoen madtjele, rektovre Anne Birgitte Steinsli Sklet Kråangken jåarhkeskuvlesne jeahta.