Saemien Sijte jïh Gaaltije Staaresne sijhtieh raastehts appem evtiedidh.

– Visit Saepmie

Saemien Sijte jïh Gaaltije Staaresne sijhtieh ektesne aktem appem evtiedidh juktie daajroem beagkoehtidh mij åarjelsaemien histovrijen, kultuvren jïh jielemen bïjre gååvnese.

Bïevneseappe: Apph leah dorjesovveme goh «Visit Sweden» jïh «Visit Norwasy» bïevnesigujmie dan bïjre mij faalenasseste gååvnese ovmessie dajvine. Museumen direktööre Birgitta Fossum aervede «Visit Saepmie» sjeahta dejtie åarjelsaemien dajvide rijhkeraasten gåabpegen bielesne. Guvvie: Jostein Aardal 

Nyheter

– Sïjhtebe vielie daajbaaletje bïevneseteknologijem åtnose vaeltedh juktie jienebh jaksedh dan bïjre mij daajroste jïh bïevnesijstie gååvnesieh, dovne mijjen institusjovnine jïh mubpiej luvnie, museumen direktööre Birgitta Fossum jeahta.