Jillievoenen vijremetjïerte aktem vihth råatem vöötji

Akte vihth råate lea vuatjasovveme Jillievoenen vijremetjïerteste

SKAARAVUETJEME: Marius Melting aktem minngelesråatem vöötji aejlegen. Guvvie: Privaate  Foto: Privaate

Nyheter

Daan aejkien vijremeåvtehke Marius Melting mij råatem vuatjasmieresne åadtjoeji. Dïhte noere minngelesråate vuatjasovvi Kleiv-baektiej lïhke.

Goh Snåsningen aarebi lea ållermaahteme, vijremetjïerte njieljie råath vöötji lisensevijremisnie.

Daan aejkien lij skaaravuetjeme. Mænngan lij vihtiestamme råate lij jienebh bovtsh vaalteme Låarten sïjtesne, Fylhkenålma luhpiedimmiem vedti.

– Fylhkenålma vuarjesje doh skaarah dan stoerre, leah evtiesovveme, jïh nuepie gååvnese skaarah aaj sjædta båetijen aejkien. guktie luhpiedimmiem vadta råatem vuetjedh.

Les saken også på norsk her: Vestbygda jaktlag felte nok ei gaupe

Vijriesåbpoe dle dajve gusnie skaaride vihtiestamme, lea råaten reeremedajven ålkolen regijovnesne 6 Gaske-Nöörjesne, jïh hævvi edtja aelhkebe årrodh luhpiedimmiem åadtjodh daesnie goh reeremedajven sisnjelen, Fylhkenålma vihtiesti vuetjemeluhpiedimmesne maam Låarten sïjtese vedti, vuetjemeåvtehken baaktoe, Mattias Jåma.

Vijremetjïerte eelki Breden jarngesne aejlegsaereden. Njieljie tæjmoeh mænngan dah råatem vöötjin.

– Idtjimh gåessie gih lyhkesamme jis eah bïenjh dan hijvenlaakan barkeme, Marius Melting vihteste.

Jalhts vïjhte råath vuatjeme, dle annje jienebh aajmene. Meltingen mietie dle tjïjhtje -gaektsie råath ajve Jillievoenesne. Åarjelvoene jïh Bijjievoene aaj råati bïjre bievnieh.