Raeriestimmie byjjenimmebiejjien bïjre

Nyheter

Raerieålma raereste akte byjjenimmiebiejjie öörnesåvva Snåasesne voerhtjen 19. b. Biejjien åejvieteema lea Noere Snåasesne (snåasekultuvre). Aamhtesisnie maam Byjjenimmien åejviemoenehtse edtja gïetedidh båetijen gaskevåhkoen, akte raeriestimmie daan bielieteeman bïjre: