Gå til sidens hovedinnhold

Nöörjen bööremes maanagïertine veeljesovveme: – Mijjen gujht fåantoe garmeres årrodh daan biejjien

–Vihkele gaajhkh ektievoeth dam hijven barkoem madtjeldieh mij lea dorjesovveme, aaj eejhtegh, tjïelteåvtehke byjjenimmie Åge Eriksen jeahta.

For abonnenter