Når man blir folkevalgt, har man gjerne noen forventninger og tanker om hvilke saker man skal jobbe med de neste fire årene. Da vi begynte på vervene våre i 2019 hadde vi ikke trodd at en av de store oppgavene våre skulle bli jobben for å få beholde kommunens årelange praksis i snøscooterforvaltningen.

Kampen for å fortsatt få lov til å kjøre egen snøscooter til leid hytte har pågått i flere år. I vinter gikk vi sammen med kommunene i Indre Namdal og tok opp saken med regjeringen, som instruerte Statsforvalteren i å la kommunene bruke det lokale skjønnet som finnes i regelverket. På tross av dette ser vi at Statsforvalteren fremdeles mener at vi ikke kan få opprettholde vår praksis. Vi kommer til å fortsette vårt politiske arbeid for at man også til vinteren skal få kjøre egen snøscooter til leid hytte i Snåsa, i tråd med sunn fornuft og praksisen kommunen har hatt i en mannsalder.

Nå virker det som nye innstramminger er på vei. I et webinar før sommerferien antydet Statsforvalteren at de vurderer å også stramme inn på kjøringen til egen hytte. Vi vet ikke om disse innstrammingene faktisk kommer til høsten eller hva de konkret innebærer, men det har blitt snakket om både begrensninger på antall turer per sesong og at man må søke om ny tillatelse hvert år.

Turbegrensninger til egen hytte har vi ikke tro på. Det er det reelle behovet for transport av bagasje og utstyr som bestemmer hvor mange turer man trenger å ta. Dette er det i praksis umulig å vite noe om på søknadstidspunktet. Det blir også en håpløs oppgave om man fra kommunen eller Statsforvalterens side skal sitte på høsten og vedta hvor mange turer til hytta man mener hver enkelt bør klare seg med gjennom vintersesongen.

Det vil også bli utfordrende for oss dersom Statsforvalteren innfører krav om ny søknad hvert år. I dag innvilges søknadene for fire år av gangen og følger kommunestyreperiodene. Administrasjonen i kommunen bruker mye ressurser på denne typen søknader, og med søknader hvert år vil ressursbruken bli firedoblet. I tillegg vil det medføre årlig ekstraarbeid for alle som skal søke. Dette er etter vårt syn totalt unødvendig bruk av tid og ressurser og vi ønsker å beholde dagens praksis med fireårstillatelser.

Bakgrunnen for innstrammingene kommer fordi man ser økende scootertrafikk nasjonalt, og særlig fordi man ønsker å motvirke en økning i ulovlig kjøring. Vi er imot ulovlig kjøring, bare så det er sagt, men ingenting tyder på at dette er noe utbredt problem hos oss. Eksemplene vi får presentert er fra andre deler av fylket eller landet. De få gangene det har blitt oppdaget ulovlig kjøring i Snåsa har det blitt håndtert på en god måte av det lokale miljøet. Problemer med ulovlig kjøring må løses der de oppstår, ikke med tilfeldige tiltak spredt utover.

Motorferdselloven er under revidering. Det er på tide. Mandatet til lovutvalget er å se på muligheter for å gi økt lokalt selvstyre. Vi er bekymret for at det i praksis går motsatt vei. En del tar til orde for at kommunene må håndtere motorferdselssaker mer likt enn i dag, ellers vil det bli urettferdig. For oss er ikke dette urettferdighet, det er lokalt selvstyre i praksis.

Vi kommer til å stå på videre for å sikre det lokale selvstyret og aksepterer ikke uten videre nye innstramminger i vår kommunale praksis. Vi kommer også til å jobbe tett opp mot våre folk i Storting og Regjering fremover for å sikre at det nye lovverket gir økt lokalt selvstyre i motorferdselpolitikken.