Mat er høyere på dagsorden enn på veldig mange år. Klimaendringer og Russisk bombardement av Europas kanskje viktigste kornkammer bidrar til usikkerhet og byksende priser i internasjonale matvaremarkeder. Alle land har blitt mer opptatt av å sørge for mat til egen befolkning, India har allerede innført eksportrestriksjoner på ris. Forsyningssikkerhet blir viktig fremover, spesielt for land som Norge hvor drøyt 60% av matforsyningen er basert på import.

Landbruk har en stor plass i Snåsa. Snåsa Senterparti er opptatt av at vi på Snåsa skal produsere så mye mat som mulig. I dag er det økonomiske utfordringer i det norske landbruket - en bonde gir seg hver eneste dag. Det er en utvikling som må snus. Det må også gå an å leve et normalt liv fordi om man velger å produsere mat.

Det er ikke ett grep som løser utfordringene i landbruket, men summen av mange. Lønnsomhet i matproduksjonen er det viktigste midlet for å sørge for at vi har så høy matproduksjon i Norge som mulig. Vi har behov for alle i fremtidens matproduksjon og lønnsomheten må løftes for alle. Det handler om at vi må utnytte ressursene- og da har vi behov for både store og små, både heltids og deltids bønder.

Skal selvforsyningsgraden opp, så må norskandelen i foret opp uten at det går ut over matkornandelen. Det bør stimuleres til optimal produksjon på jordene. Vi må produsere mer menneskemat direkte- mer matkorn, frukt, bær og grønt. Tollvernet må styrkes, sånn at den norske maten ikke utkonkurreres av et annet lønns- og kostnadsnivå enn vi har i Norge.

En forutsetning for å lykkes med et inntektsløft for landbruket, er produksjonsregulering. Virkemidlene næringa skal bruke for å tilpasse produksjonen til forbruket må bedres. Verdikjeden for mat må sees i sammenheng og maktforholdene endres.

Det meste av dette er nasjonal og internasjonal politikk, men enkelte faktorer kan påvirkes lokalt.

Hva vil vi i Snåsa Sp gjøre?

  • Jobbe opp mot fylke og regjering for å få på plass nytt tallgrunnlag og opptrappingsplan.
  • Prioritere et virkemiddelapparat som stimulerer til videreutvikling eller nyutvikling av nye nisjer på gårdene.
  • Sørge for møteplasser sammen med næringa selv for å stimulere til et fortsatt godt fagmiljø.
  • Gjennomføre et prosjekt sammen med næringa for å se på om det er mulig å få i gang mer grøntproduksjon i Snåsa.
  • Føre en lokal politikk som gir forutsigbarhet for landbruket i Snåsa
  • Fortsatt gjøre det mulig å dele opp bruk når det vurderes som hensiktsmessig
  • Få størst mulig effekt av tilgjengelige SMIL-midler
  • Si ja til søknader om nydyrking
  • Praktisere et strengt jordvern.
  • Fortsette å kjempe for at utmarka skal kunne brukes til beitedyr.

Løpende matproduksjon er den viktigste beredskapen vi har.

Matproduksjonen må styrkes!