Gå til sidens hovedinnhold

Jis edtjh dov saemiengïeleldh evtiedimmine lyhkesidh, Saemiedigkieraerie sæjhta jienebh saemiengïeleldh meatan utnedh

Artikkelen er over 1 år gammel

Aarebi saemiedigkiepresideente jïh professovre emerituse saemiengïelesne Ole Henrik Magga lea gellien aejkien jeahteme, jis saemien gïelh edtjieh båetijem aejkiem utnedh, dellie jienebh tjuerieh aelkedh saemien nuhtjedh. Gïeledotkije Berit Anne Bals Baal lea jeahteme mijjieh maehtebe ihkuven aajkan soptsestidh saemien gïele lea vihkele, men dïhte aajnehke mij maahta saemien gïelh beerkedh lea saemien gïele njaelmien sistie båata.

For abonnenter