Gå til sidens hovedinnhold

Ingvill sjædta Ann Karinen sæjjasadtjine

Snåasen, Kråangken jïh Laakesvuemien daan beajjetje pollisegovlehtæjja Ann Karin Lingen edtja baersieldimmiepermisjovnem utnedh. Mearan dïhte permisjovnesne Ingvill Løvoll edtja dïhte årrodh giejnie almetjh edtja gaskesadtedh.

For abonnenter