(Namdalsavisa)

NAMSOS: Det er plassert cirka 1.250 sireneanlegg rundt om i Norge som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Sirenene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene kan høres av over halvparten av befolkningen.

Sivilforsvaret tester sirenene for varsling av befolkningen ved uønskede hendelser to ganger i året. Vanligvis klokka 12.00 andre onsdag i januar og juni – og i dag klokka 12.00 vil tyfonene gi lyd fra seg.

Tuter i tre serier

Signalet som sendes ut betyr «Viktig melding – søk informasjon». Tyfonene tuter da i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

– Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg. Dette blir gitt gjennom ulike medier, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier, opplyser Sivilforsvaret.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep.

Sivilforsvaret har i oppgave å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparerer det som ikke fungerer.

Her kan du se en oversikt over hvor varslingsanleggene i Namdalen befinner seg.

Nytt system for nødvarsel

På rekordtid har mobiloperatørene og aktører på statens side fått på plass løsningen som gjør det mulig å sende varsel om fare til mobiltelefoner i hele landet i løpet av sekunder. Denne uka testes det nye systemet i et begrenset område.

– Det har vært svært viktig å få systemet raskt på plass i en sikkerhetspolitisk krevende situasjon. Den nye muligheten styrker egenberedskapen og er et betydelig løft for samfunnssikkerheten. Jeg vil berømme DSB, politiet og alle andre som har vært involvert i prosjektet for å bidra til dette, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Mobiloperatørene Ice, Telenor og Telia har gjort en stor innsats på svært kort tid og fått det tekniske på plass i sine mobilnett, slik at meldinger kan nå alle de tre operatørenes kunder, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Supplement

Nødvarsel på mobilen er et supplement til Sivilforsvarets sireneanlegg og politiets etablerte varslingsrutiner, og med det nye systemet kan myndighetene varsle befolkningen på mobiltelefonen i løpet av sekunder.

Befinner du deg i et område hvor det oppstår akutt fare eller en farlig situasjon, kan politiet sende varsel om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Politidirektoratet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sørger i disse dager for nødvendig testing før systemet tas aktivt i bruk. Lokal testing vil derfor gjennomføres i utvalgte områder. De fleste nyere mobiltelefoner vil kunne motta varsel i løpet av første kvartal. Mange kan motta varsel allerede.

– Framdrift har vært førende for arbeidet i første fase. Vi har prioritert å få på plass et system hvor nødvarsel knyttet til store alvorlige hendelser kan sendes ut fra Politidirektoratet, sier justis- og beredskapsministeren.

Nå blir neste skritt å få på plass at politiet kan sende ut lokale og regionale nødvarsel. Dette skal være på plass i løpet av første halvår 2023.