Vi tror folk er lei av politikere som krangler om hvem som har æren for at positive ting skjer. Derfor velger vi å ikke kommentere Arbeiderpartiets skryteliste, utover å konstatere at vi er enige om at det er bra for Snåsas utvikling at disse prosjektene er blitt gjennomført de siste fire årene.

Vi hadde forskjellig utgangspunkt i saken om varmeløsning på Snåsa skole. Vi ønsket en åpen prosess, der man veide ulike løsninger opp mot hverandre. Arbeiderpartiet hadde fra starten av bestemt seg for at bergvarme var best. De skriver at dagens anlegg ble bygd på tross av faglige råd. Det er feil. Etter å ha gjennomført en helt åpen prosess anbefalte administrasjonen i kommunen at man gikk for flisfyringsanlegg. Det valgte vi å stole på. Når de skriver som de gjør, må man nesten spørre seg: mener Snåsa Ap at administrasjonen i kommunen ikke gir faglige råd? At prisen har økt er helt riktig, men dette skyldes i stor grad krigen i Ukraina. Den kunne ingen forutse. Det Snåsa Ap glemmer å nevne er at også deres løsning ville blitt vesentlig dyrere. Bergvarmeanlegget skulle finansieres med låneopptak, og som vi alle vet har renteutgiftene steget mye siden anlegget ble bygd.

Når Snåsa Ap sammenligner kjøpet av Gilstadbygget med utgifter til kirketak, sammenligner de epler og bananer. Ved å kjøpe Gilstadbygget er det beregnet at kommunen sparer husleieutgifter på om lag 1,2 millioner kroner per år. Dette alene er nesten nok til å forsvare kjøpesummen. I tillegg kommer inntektene fra utleieleilighetene på bygget, samt eventuelle andre utleieinntekter kommunen får på bygget fremover. Kjøpet vil med andre ord styrke kommunens driftsbudsjett og gi mer midler til investeringer i kirketak og sykehjemskjøkken.

Vi er enig med Arbeiderpartiet i at det er stramme tider og at det har vært enkelte faktorer som har slått ut heldig for Snåsas del, men kommunen har likevel gått med overskudd i alle fire årene denne kommunestyreperioden. Vi synes det kanskje er i overkant å kalle dette for bare ren flaks. Det er greit at Arbeiderpartiet trenger å lage et skremmebilde nå i valgkampen, men vi vil bare minne om at når det gjelder kommunens langsiktige økonomiske mål så er vi godt innenfor på alle parametre. Det står bra til med kommunens økonomi.

Det viktigste vi kan gjøre for kommunens økonomi fremover er å snu folketallsutviklingen. Vi går derfor til valg på en fortsatt offensiv satsing på dette. I tillegg ønsker vi å gjøre andre grep for å bedre kommunens økonomi, som mer energisparing i kommunale bygg, å prioritere vedlikehold fremfor hastereparasjoner og å sette opp solceller på kommunale tak der det er lønnsomt. Vi tror også det er mer å hente på å jobbe smartere fremover, for eksempel ved å skaffe mer tilskuddsmidler til kommunale investeringsprosjekter. Det er god økonomistyring i praksis.