(Trønderdebatt)

Det har den siste tiden vært mye omtale om beredskapen og forslagene til endringer.

Ser vi litt på hva som totalt har skjedd med beredskapen i Helse Nord-Trøndelag (HNT) de siste årene, så er vår mening at beredskapen har blitt svekket. Røyrvik mistet for noen år siden sin stasjonerte ambulanse. Dette ble erstattet med et prosjekt der lokale brannvesen og sykepleiere ansatt i kommunen skulle rykke ut i påvente at det kom en ambulanse. Dette prosjektet ble støttet opp med opplæring og utstyr fra HNT. Grong fikk økt sin dagbil til døgnbil for å dekke opp tapet av ambulanse i Røyrvik. I Vikna ble dagbil tatt ut av drift i sommerperiode med begrunnelse at det var lite kjøring, den er ikke blitt satt inn i drift igjen.

Så kom Snåsa som får endret fra døgnbil til dagbil mandag til fredag i et forsøk fra sommeren 2019 og det pågår enda. Når det gjelder Snåsa så har det nå vært en evaluering fra et eksternt firma PricewaterhouseCoopers (PWC), som nå har kommet med en rapport. Dette er en evaluering som hverken ansatte eller de tillitsvalgte er blitt involverte i. Vi har heller ikke hatt muligheten til å lese igjennom rapporten, ut i fra media sies det at beredskapen er god nok sammenlignet med andre lignende tjenester.

I januar 2020 mistet HNT ressursen i Leksvik til Helse St.Olavs på grunn av kommunesammenslåingen. Dette var en ressurs som dekket Mosvik og området rundt samt Inderøy når de var i nærheten.

Rett før jul 2020 så kom det ut at klinikken skulle spare ytterligere og foreslår endring av Verran og Meråker som i dag har døgnkassernering til hjemmevakt i perioden 20:00-08:00. Dette vil i realiteten øke tiden fra meldingen blir mottatt til bilen rykker ut og kommer frem til pasienten.

Delta mener dette viser at innbyggerne som sokner til HNT har over tid fått et dårligere tilbud med at de må vente lengre på å få hjelp der tiltakene et iverksatt.

Når det gjelder det nyeste forslaget om Verran og Meråker, så påpekes det fra klinikken at anbefalingen kommer fra en partssammensatt arbeidsgruppe som hadde sett på mulighetene for å spare inn restutfordringen på 1.8 mill kr. Delta mener at det er viktig å påpeke at gruppen ikke kom til enighet om en felles sluttkonklusjon. De 3 fra arbeidstakersiden kunne ikke stille seg bak en anbefaling som ville øke utrykningstiden på natt som i realiteten gjør at hjelpen kommer senere frem. Delta vil påpeke at pasienten vil få den samme gode faglige hjelpen, men den vil starte litt senere.

Klinikken kommenterer at det er lite akutte hendelser på natt i løpet av året, men det er viktig å komme på vanlig- og hasteturene som også utføres på natt. Delta stiller spørsmål om det er riktig at også de må vente lengre for å få hjelp?

Det vil også føre til store endringer for de ansatte, som økning av arbeidstid og et økonomisk tap som pensjon. Det at man tar med seg jobben hjem fører også til en ekstra belastning for hjemmemiljøet. Det påstås også at utrykningstiden ikke vil øke noe vesentlig, da sammenlignes det med tilsvarende stasjoner med hjemmevakt som f.eks. Flatanger. En slik sammenligning blir etter det Delta mener feil. Dette begrunner vi med at alle som jobber i Flatanger pendler og bor derfor på stasjonen og kan da i realiteten sammenlignes med en døgnkassernert stasjon. Hadde de bodd i kommunen så ville utrykningstiden vært lengre. Det er også uttalt at hvis de ikke klarer 10-minutterskravet på utrykningstid, så må de bo på stasjonen. Når vi ser tilbake de siste årene så ser vi at det over tid har blitt en dårligere beredskap i HNT sitt opptaksområde. Delta mener en god ambulanseberedskap er når ambulansen er tilgjengelig i sitt område og bruker kort tid til å rykke ut.

Delta har full forståelse at alle må trå til i den økonomiske utfordringen HNT har, men er uenig i at det skal gå utover beredskapen til befolkningen.

God beredskap er god økonomi!