– Feil behandling av Finnsåsmarka-planen

klage: – Kravet til forsvarlig saksbehandling eller forsvarlig opplysning av saka er ikke oppfylt etter forvaltningsloven, ifølge advokaten som har sendt klage på vegne av Finsås kurssenter. Bildet er fra kommunestyremøtet 25. juni. Foto: Birger Ringseth

klage: – Kravet til forsvarlig saksbehandling eller forsvarlig opplysning av saka er ikke oppfylt etter forvaltningsloven, ifølge advokaten som har sendt klage på vegne av Finsås kurssenter. Bildet er fra kommunestyremøtet 25. juni. Foto: Birger Ringseth Foto:

Reguleringsplanen for Finnsåsmarka er behandlet feil og Snåsa kommunestyre må ta ei ny runde på saka, krever Finsås kurssenter.

DEL

– Kravet til forsvarlig saksbehandling eller forsvarlig opplysning av saka er ikke oppfylt etter forvaltningsloven. Det er ikke en fjerntliggende mulighet for at dette kan ha innvirket på vedtaket som dermed er ugyldig, ifølge advokat Silje Fagerhaug i Bjerkan Stav advokatfirma AS Namsos.

Som kjent godkjente flertallet i kommunestyret på møtet 25. juni reguleringsplanen for Finnsås hytte- og friluftsområde. I vedtaket som ble fattet med 10 mot 7 stemmer, ble det satt noen betingelser:

Prosjektet kan ikke igangsettes før Vest Snåsa vannverk har funnet ny vannkilde for Vestbygda.

Dokument

Før utbygging starter må spørsmålene rundt adkomstvegen avklares, med tanke på trafikksikkerhet.

Bruksrettigheter som berøres av reguleringsplanen må avklares privatrettslig.

I klagebrevet kommer advokat Silje Fagerhaug med en rekke innvendinger og kritiske kommentarer til kommunens saksbehandling.

– Fredag 19. juni 2020 (6 dager før kommunestyremøtet) sendte administrasjonen ut et udatert og ikke undertegnet dokument med tilleggsopplysninger til samtlige kommunestyremedlemmer.

Dokumentet hadde ikke vært en del av saksfremlegget i forbindelse med høringen, og alle opplysningene i dokumentet var ikke gjenstand for kontradiksjon, heter det i brevet.

Kontradiksjon betyr at partene skal få anledning å motsi det som blir skrevet/hevdet. Notat og kurssenterets motsvar var sendt ut sammen med saksframlegg året før.

– I tillegg sender administrasjonen i Snåsa kommune i samme e-post av 19. juni ut en liste med fordeler ved å vedta reguleringsplanen, samt en liste over negative konsekvenser av utsettelsesvedtak. Heller ikke disse har vært gjenstand for kontradiksjon i en høring eller på annen måte. Det fremkommer heller ikke hvem som har skrevet tilleggsopplysningene, eller på hvilket tidspunkt.

– Mangler

Det fremkommer i debatten under kommunestyret at heller ikke medlemmene var klar over hvem som hadde skrevet dette. I dokumentet fremkommer imidlertid utsagn som «Vi må vente på å igangsette detaljprosjektering», slik at det kan synes å være utbygger v/ Ivar Strand som har skrevet det. Det er klart at dette må ha vært relevant informasjon for kommunestyret å motta.

Notatet inneholder ingen fremstilling av ulempene ved tiltaket og heller ingen avveining med innstilling fra rådmannen, og er således ikke en objektiv saksframstilling med innstilling, mener advokat Fagerhaug.

I brevet med klage på vedtaket er det pekt på flere kritikkverdige forhold som skal bygge opp under kravet om ny behandling av reguleringsplanen i kommunestyret.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken