– En trygghet at den er der

Ytre Sørbygda og Mona Sanitet overrakte en ny hjertestarter som skal henge i inngangspartiet til skolen og samfunnshuset.

Ytre Sørbygda og Mona Sanitet overrakte en ny hjertestarter som skal henge i inngangspartiet til skolen og samfunnshuset.

Ytre sør­byg­da- og Mona sa­ni­tet over­rak­te fredag formiddag en hjer­te­star­ter til Snå­sa sko­le og sam­funns­hus.

DEL

– Vi hå­per selv­sagt at det ikke blir bruk for den, men det er en trygg­het for alle at den er her, sier le­der Anne Lise Bergs­mo i Ytre Sør­byg­da sa­ni­tet, som sam­men med Mona sa­ni­tet har splei­set på hjer­te­star­te­ren.

Hjer­te­star­te­ren blir plas­sert inne i inn­gangs­par­ti­et til sko­len og sam­funns­hu­set, der skal den kun­ne nås av flest mu­lig både i lø­pet av sko­le­da­ge­ne men også på kvelds­tid i for­bin­del­se med aktiviteter i sam­funns­hu­set, svøm­me­bas­sen­get og nye fler­bruks­hal­len.

– Tan­ken er at det­te er et sted der det er mye folk, både på dag­tid som sko­len, men også i for­bin­del­se med uli­ke fri­tids­ak­ti­vi­te­ter på kvelds­tid, for­kla­rer Bergs­mo som har vært en av ini­tia­tiv­ta­ker­ne til ga­ven.

– Det var Ytre Sør­byg­da sa­ni­tet som kom til oss med ide­en, og det ville vi i Mona sa­ni­tet gjer­ne bli med på, po­eng­te­rer le­der Brit­ta Fjeld i Mona sa­ni­tet.

Hjertestarteren kostet 18738 kroner og er finansiert som et spleiselag mellom de to sanitetsavdelingene i Ytre Sørbygda og Mona.

De­mon­stra­sjon

Fredag for­mid­dag i for­bin­del­se med over­le­ve­rin­gen av hjer­te­star­te­ren, had­de sanitetsdamene fått med seg am­bu­lan­se­ar­bei­der Ola Våg til å de­mon­stre­re hvor­dan hjer­te­star­te­ren skul­le bru­kes.

– Vi tok kon­takt med Ola Våg som sa ja til å ta på seg å hol­de kurs i bruk av hjer­te­star­te­ren. Kur­set skal et­ter hvert hol­des for både læ­re­re og ele­ver ved sko­len, for­tel­ler Bergs­mo, som un­der­stre­ker vik­tig­he­ten av at folk også kan grunn­leg­gen­de hjer­te- og lun­ge­red­ning.

– Hjer­te­star­te­ren er en trygg­het, da den guider deg steg for steg gjen­nom det du skal gjø­re. Men det er fort­satt vik­tig at folk kan van­lig hjer­te- og lun­ge­red­ning, det er vik­tig ba­sis­kunn­skap som ald­ri blir av­leggs, sier Bergs­mo.

Hjer­te­star­te­ren er en trygg­het, da den guider deg steg for steg gjen­nom det du skal gjø­re. Men det er fort­satt vik­tig at folk kan van­lig hjer­te- og lun­ge­red­ning.

Anne Lise Bergsmo, Ytre Sørbygda sanitet

Sik­kert

For­an en lyd­hør grup­pe læ­re­re de­mon­strer­te Våg hvor­dan man i kom­bi­na­sjon med hjer­te og lun­ge­red­ning skul­le be­nyt­te seg av den ­au­to­ma­tis­ke hjer­te­star­te­ren.

– En hjertestarter er i prak­sis in­gen hjer­te­star­ter, den gjør det stikk mot­sat­te. Den gir hjer­tet et støt, slik at det stop­per og får mu­lig­het til å star­te på nytt og kom­me i gang med rik­tig ryt­me. Men de er helt sik­re, og gir ikke støt hvis det ikke er helt sik­kert at det trengs, for­klar­te Våg, som i lø­pet av for­mid­da­gen for­hå­pent­lig­vis fikk kur­set de al­ler fles­te av sko­lens an­sat­te.


Ambulansearbeider Ola Våg ga de ansatte ved skolen en opplæring i hvordan hjertestarteren fungerer.

Ambulansearbeider Ola Våg ga de ansatte ved skolen en opplæring i hvordan hjertestarteren fungerer. Foto:


Hjer­te­star­ter

En hjer­te­star­ter er et ap­pa­rat som gir, ved hjelp av to elek­tro­der klist­ret på brys­tet, ett el­ler fle­re strøm­støt gjen­nom hjer­tet ved hjer­te­stans. En hjer­te­star­ter bør kob­les til så raskt som mu­lig et­ter at man har be­gynt med hjer­te- og lun­ge­red­ning.

Kilde: Helsenorge.no


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken