Gå til sidens hovedinnhold

Dan-Jonas (25) stïeresne stoerre heannadimmesne. – Daate voestes aejkien histovrijisnie.

–Munnjien lea stoerre earoe paviljongesne aktene veartenen stööremes tjeahpoevuesiehtimmijste tjåadtjodh jïh Saepmiem veartenasse åehpiedehtedh, Dan-Jonas Sparrok (25) jeahta.

For abonnenter