Gå til sidens hovedinnhold

Daelvielotterije:- Sæjhta dïenestem nuhtjedh saavrememaaksojde giehpiedidh

Daan jaapetje lotterije lea åajvahkommes dan åajvoeh bïhkedassen mietie aarebi jaepijste, men såemies jarkelimmieh dorjesovveme.

For abonnenter