Snåsa har et aktivt næringsliv med små, mellomstore og store bedrifter som spiller en avgjørende rolle i kommunen. Disse virksomhetene må lykkes daglig for å sikre Snåsas nåværende og fremtidige utvikling av arbeidsplasser og skatteinngang som finansierer velferden i bygda vår. Men hva gjør Snåsa attraktiv for nye bedrifter og hva kan vi gjøre politisk for å utvikle eksisterende bedrifter og arbeidsplasser?

Arbeiderpartiet skal være en garantist for at Snåsa kommune fortsetter å støtte og videreutvikle næringslivet. Vi vil at kommunen skal kunne tilby veiledning, hjelp, støtte og andre nødvendige tiltak for både nye og etablerte bedrifter i større grad enn i dag. Samtidig bør vi utvikle infrastruktur som ledd i en langsiktig satsing på næringsutvikling i kommunen. Vi tror dette er arbeidsoppgaver vi løser best i fellesskap. Snåsa Arbeiderparti vil kjempe for utvikling av;

Snåsavatnet (“nye Lofoten” ) som destinasjon for reiseliv, turisme og rekreasjon

Gang og sykkelvei fra Viosen til Horjem (binder sammen Snåsa sentrum, Viosen, Snåsa Hotell, Saemien Sijte)

Et lønnsomt, bærekraftig og fremtidsrettet landbruk for folk flest, uavhengig av produksjon og størrelse. Lys i fjøset, gir lys i huset!

Nye næringsarealer langs E6 og utvidelse av eksisterende næringsareal ved Jørstad Industriområde

Tilrettelegge for utvidet bruk av vår fantastiske nasjonalpark, ivaretakelse og utvikling av seterdrift og beitebruk, samt våre hyttegjester fra fjern og nær

Attraktive boplasser - sentrumsnært og sentrumsfjernt

Arbeidsplasser og kompetanse på tvers av kommunegrenser

Syns du som velger at dette virker vel offensivt? Ja, da har du rett. Men uten å sette fremtidsvisjoner og med sterkt ønske om utvikling av en fraflyttingstruet kommune kommer vi ingen vei med bygda vi er så gla i og vil bo i.

E du med oss, stem på oss !