Samfunnet rundt oss er i stadig endring. Det ligger nye krav til å henge med i svingene. Barn og ungdom utsettes for langt større press, i en stadig mer digitalisert verden. Etter 2010 har antall barn og unge med psykiske utfordringer ekspandert, og for snåsningen er dette intet unntak. Utfordringene kommer ofte til syne når barn skal samhandle med andre i barnehage og skole. Dette betyr også at den pedagogiske rollen står overfor nye utfordringer, der oppgavene krever å bli løst med nye og andre metoder. Når barn og unge viser seg utrygge, vil dette også kunne oppleves utrygt på den voksnes rolle.

I opplæringsloven for grunnskole og videregående, §9A står det at alle elever har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Denne paragrafen er de aller fleste foreldre, elever og ansatte kjent med. Skolen har i oppgave å legge til rette for et trygt og godt miljø, og elevene er de som skaper det trygge læringsmiljøet, sammen med de voksne. For at elevene skal kunne oppleve trygghet på veg til og fra og i skolen, må de voksne rundt elevene samarbeide for å skape trygge rammer for både den mest sårbare, men også den sterke eleven.

Likevel ser vi at samfunnet utfordrer oss på at det er krevende å skulle kunne ha kunnskap om hva utfordringene kommer av og hvordan en bør håndtere disse.

Snåsa arbeiderparti vil også ta sitt ansvar som den voksne rundt barnehagebarn og elever, og ønsker at kommunen bidrar med sitt engasjement for å trygge en god oppvekst for ungene i Snåsa. Snåsa arbeiderparti vil støtte opp om at kommunens pedagogiske personale skal kunne utvikle sin kompetanse for å møte de nye utfordringene samfunnet byr på.

Vi i Arbeiderpartiet vil trygge en oppvekst for ungene og trygge det pedagogiske personalet for kommunens ansatte.

Snåsa arbeiderparti er opptatt av at alle i Snåsa skal trives. Snåsa skal være en kommune hvor man etterstreber kommunens visjon om å være ekte, raus og modig. For at en skulle få vekst i antall snåsninger, er oppvekstsektoren en sentral faktor for å skulle kunne lykkes med tilflytting og bolyst, men da er det for Snåsa arbeiderparti viktig at det satses på oppvekstsektoren. Vi ønsker å drive en politikk der ansatte kan utøve sin profesjon og å sørge for kompetanseheving når det er ønskelig. Vi vil støtte lærere og annet pedagogisk personalet i å kunne ta videreutdanning når det er ønskelig, og behov. Vi stoler på at personalet har kunnskap og kompetanse til å kunne velge selv hvilke behov som foreligger for de ulike barnehagene og skolene i kommunene. Arbeiderpartiet vil arbeide for en oppvekstsektor som lokker til seg både nye og gamle snåsninger.

Mener du at vi skal ha en «ækte, raus og modig» oppvekstpolitikk i Snåsa? Stem på Snåsa arbeiderparti.