Tema

onsdag 21.02 2018

Jillievoenen vijremetjïerte aktem vihth råatem vöötji

Akte vihth råate lea vuatjasovveme Jillievoenen vijremetjïerteste

tirsdag 13.02 2018

Raeriestimmie byjjenimmebiejjien bïjre

Bratland suehpeden 17. biejjien åvtehke

Hijven barkoetsiehkieh væjroegorredimmine Jørstad-jeanoen mietie.

– Lea jeenjemesem gorredamme

Gorredimmiebarkoe væjroen vööste Jørstad-jeanoen lïhke Undsetesne lea hijvenlaakan jåhteme.

torsdag 08.02 2018

DEBATT:

Kjernevirksomhet i Snåsa

leserinnlegg

SØRSAMISK:

– Fer tjarke jalladahkesne saavri

Fer tjarke saavreme jalladahkesne. Daate tjïelkeste man åvteste Jon Åge Tyldum idtji OL:sne Lillehammerisnie lyhkesh.

Samefolkets dag markert med flaggheising, sang, taler og bokslipp

– Har fortsatt mye å feire

Ikke før er det store jubileumsåret omme, så fortsetter det med flere store samiske feiringer.

Japansk TV-team i Snåsa.

Snåsa er ei lita, men søt og fin bygd

Millioner av TV-seere får se det japanske filmfolk har jobbet med i tre dager på Snåsa.

LEDER:

Snåsa ut i verden

torsdag 26.10 2017

Stasjon mangler skilt

Snåsa: Manglende skilting på togstasjonen gjør Bane NOR til lovbrytere.

Voestes laadestasjovne Snåasesme

Snåase sov voestes laadestasjovnem åådtjeme. Dïhte gaervies tjåådtje Snåsakroesne.

Riejries orre basaarine Bergkollesne

Snåasen Saniteetesiebrien barkoetjïerte Øverbygdesne lea preemijh basaarese dorjeme göökte jaepieh.

Beetnegh tjöönghkieh ööhpehtæmman maanijste dåarosne

Ulmie lea 110 000 kråvnah

Aejlegen beetnehtjöönghkijh Snåasen saniteetesiebreste jïh voene- gujnesiebreste dov oksesne beenghkieh